POBIERZ REGULAMIN (PDF)

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Oficjalny Sklep TS Podbeskidzie S.A.

§1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady i warunki dokonywania zakupów w sklepie internetowym TS Podbeskidzie S.A., funkcjonującym pod adresem witryny internetowej: www.sklep.tspodbeskidzie.pl, adres email: sklep@tspodbeskidzie.pl, prowadzonym przez spółkę pod firmą TS Podbeskidzie Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Rychlińskiego 21, NIP: 937-26-52-790, REGON: 242579231, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000390966, kapitał zakładowy 11.576.900,00 zł opłacony w całości.
 2. Określenia użyte w regulaminie mają następujące znaczenie:
 3. TS Podbeskidzie – TS Podbeskidzie Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Rychlińskiego 21, NIP: 937-26-52-790, REGON: 242579231, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000390966, kapitał zakładowy 11.576.900,00 zł opłacony w całości.
 4. Sklep – strona internetowa, stanowiąca platformę umożliwiającą składanie Zamówień, znajdująca się pod adresem sklep.tspodbeskidzie.pl;
 5. Klient – korzystające z usług Sklepu osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Klientami mogą być także osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie, w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa;
 6. Towar – przedmiot sprzedaży (rzecz ruchoma), na który można złożyć zamówienie za pośrednictwem Sklepu;
 7. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i warunki sprzedaży w sklepie internetowym TS Podbeskidzie;
 8. Zamówienie – oferta zawarcia umowy sprzedaży Towaru w niej wskazanego, złożona przez Klienta TS Podbeskidzie za pośrednictwem Sklepu lub w inny sposób wskazany w Regulaminie;
 9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawarta pomiędzy TS Podbeskidzie a Klientem, na mocy której TS Podbeskidzie sprzedaje Klientowi Towary określone w Zamówieniu, a Klient zobowiązuje się zapłacić TS Podbeskidzie cenę Towaru, powiększoną o koszty wysyłki, na zasadach określonych w Regulaminie, który staje się integralną częścią umowy sprzedaży.

 §2

Zamówienia

 1. W celu dokonania zakupu w Sklepie Klient składa Zamówienie poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu.
 2. W celu złożenia zamówienia Klient musi podać wymagane dane pozwalające na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru.
 3. Klient musi wyrazić zgodę na treść i warunki Regulaminu, a także może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych oraz zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego, podając jednocześnie swój adres e-mail (usługa newsletter) lub numer telefonu.
 4. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
 5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.
 6. W wyniku zawarcia Umowy Sprzedaży TS Podbeskidzie zobowiązuje się przenieść na Klienta własność zamówionej w Sklepie rzeczy a Klient zobowiązuje się do zapłaty ceny oraz innych kosztów leżących po jego stronie oraz do odbioru zamówionego towaru. Towar będzie dostarczany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Ceny Towarów oraz koszty dostawy udostępnione w Sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (VAT) w aktualnie obowiązującej stawce.
 8. Dla stron umowy sprzedaży wiążące są informacje zawarte w opisie Towaru, znajdującym się na stronie internetowej Sklepu w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 9. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.
 10. Koszty dostawy określone są w cenniku dostawy.
 11. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za Towar i koszty dostawy.
 12. TS Podbeskidzie zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych lub modernizacyjnych systemu Sklepu, mogących powodować przejściowe utrudnienia lub uniemożliwienie Klientom korzystanie ze Sklepu.

 §3

Zasady realizacji Zamówień

 1. Zamówiony towar TS Podbeskidzie wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez Klienta w siedzibie Oficjalnego Sklepu TS Podbeskidzie w C.H. Gemini Park.
 2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.
 3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

§4

Odstąpienie od umowy i zwrot Towaru

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty odebrania Towaru, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia umowy wygasa po upływie 14 dni od daty odebrania Towaru.
 2. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów sprzedaży dotyczących produktów, o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. u. z 2014 r., poz. 827 ze zm.), w szczególności w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Powyższe dotyczy w szczególności odzieży ze spersonalizowanymi nadrukami.
 3. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży jest skuteczne, jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od daty odbioru Towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy, oraz zwróci Towar zgodnie z ust. 5 poniżej.
 4. Złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 powyżej, odbywa się poprzez wypełnienie formularza zwrotu, dostępnego na stronie internetowej Sklepu i jego dostarczenie do sklepu stacjonarnego znajdującego się w C.H. Gemini Park, ul. Leszczyńska 20, 43-300 Bielsko-Biała lub przesłanie na adres TS Podbeskidzie: ul. Rychlińskiego 21, 43-300 Bielsko-Biała.
 5. Zwrot Towaru może nastąpić poprzez wysłanie na adres siedziby TS Podbeskidzie, bądź poprzez osobiste dostarczenie do siedziby Oficjalnego Sklepu TS Podbeskidzie w C.H. Gemini Park w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy sprzedaży.
 6. Zwracany Towar powinien być nieużywany i posiadać przyłączone do niego oryginalne metki. Zwracając Towar, Klient powinien załączyć dowód zakupu Towaru.
 7. Koszty zwrotu Towaru ponosi Klient.
 8. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania Towaru, Sklep sprawdzi stan przekazanego Towaru.
 9. W terminie 7 dni od sprawdzenia stanu Towaru, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę. Sklep jest uprawniony wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Zwracana przez Sklep kwota obejmuje również poniesione przez zakupie przez Klienta koszty wysyłki zakupionego Towaru, z tym jednak zastrzeżeniem, że jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 §5

Postępowanie Reklamacyjne

 1. TS Podbeskidzie ma obowiązek dostarczyć Klientowi Towar bez wad.
 2. W przypadku niezgodności Towaru z umową, Klient w celu wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, powinien dostarczyć do siedziby TS Podbeskidzie reklamowany towar wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym, zawierającym opis niezgodności.
 3. Podstawą reklamacji jest dowód zakupu Towaru.
 4. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym.
 5. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
 6. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

§6

Ochrona prywatności

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
 3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 4. Szczegółowe zapisy dotyczące ochrony prywatności znajdują się w Polityce prywatności, dostępnej na stronie internetowej Sklepu.

§7

Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§8

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2021r.
 2. TS Podbeskidzie honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, jak również ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz innych ustaw.
 3. Wszelkie spory związane z Zamówieniem, Towarem, Licytacją, Umową Sprzedaży, funkcjonowaniem Sklepu, działalnością TS Podbeskidzie lub wynikłe w związku z niniejszym Regulaminem będą rozpatrywane przez sądy powszechne lub administracyjne właściwe miejscowo dla siedziby TS Podbeskidzie.
 4. TS Podbeskidzie jest uprawnione do wprowadzania zmian do Regulaminu, w szczególności w zakresie dostosowania jego postanowień do powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu będą realizowane na dotychczasowych zasadach.
 5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 6. Sklep uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany Regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.
 7. Niniejszy Regulamin jest dostępny nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu pod adresem sklep.tspodbeskidzie.pl oraz do wglądu w siedzibie TS Podbeskidzie. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.